znak.gif (7822 bytes)

 

GRANTY - DOTACE

 

V roce 2017

byly prováděny opravy, rekonstrukce a restaurátorské práce v objektu našeho kláštera, na které poskytly dotace tyto subjekty:

                 

    Jihomoravský kraj 375 000 Kč

- individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, náklady na realizaci projektu na výstavní prostory v západním křídle kvadratury v 2. NP dosáhly výše 1 935 196 Kč, realizace 3 - 12/2017

 

 

  

Ministerstvo kultury ČR dotace 239 000 

z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky – klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla, náklady na realizaci projektu Restaurování soch sv. Petra a Pavla včetně mřížového plotu dosáhly výše 739 994 Kč, realizace 9 – 12/2017

  

  Město Rajhrad dotace 529 000 Kč (na tentýž účel)

náklady na  realizaci projektu Restaurování soch sv. Petra a Pavla včetně mřížového plotu dosáhly výše 739 994 Kč, za období 9 - 12/2017 (za období 2018 bude částka 33 870 Kč,  terénní úpravy, celkem tedy 773 864 Kč)

 

  

Konference vyšších představených mužských řeholí - dotace 500 000 

Náklady na realizaci projektu Oprava mansardové střechy historické budovy klášterní Taverny dosáhly výše 954 806 Kč. Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2017 a dokončena v lednu 2018.

 

 

 

  

 

 

 

***************************************************************************************************************

 

V letech 2015 - 16

OPRAVA INTERIÉROVÉHO SOKLU  V OPATSKÉM CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA

 

V dubnu 2016 byla dokončena rekonstrukce soklu kostela, na kterou poskytl dotaci 25.000 Kč Jihomoravský kraj.

  Fotodokumentace - porovnání před a po opravě:

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************

V roce 2013

OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ FARY

 

Na podzim 2013 jsme čerpali prostředky MK ČR na projekt obnovy střešního pláště na objektu fary.

Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na nemovité kulturní památky – Klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě, rejstř.č. ÚSKP 24767/7-918, k. ú. Rajhrad, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, byl poskytnut v rámci státní finanční podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, finanční účelový příspěvek ve výši 860 000 Kč na obnovu střešního pláště na objektu fary.

Další dotace na opravu střechy byla poskytnuta Jihomoravským krajem, a to ve výši 150 000 Kč.

     

 Dne 11. 9. 2013  byl  Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

 

 

 

 

 

 

S Muzeem Brněnska a Nadací ora et labora

jsme připravili další část Památníku písemnictví na Moravě. Uskutečňuje se tak preferovaný rozvoj udržitelného cestovního ruchu a rozvoj potřebné infrastruktury.

 

 

DOTACE z Operačního programu ROP Jihovýchod 

 

Čerpáme prostředky na projekt rekonstrukce fasády:

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska - výstavní prostory jižní křídlo prelatury, severní fasáda, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/06.001067, který byl vybrán k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

16. července 2013 byl  Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************

V roce 2012

jsme čerpali prostředky

na projekt Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/06.001067, který byl vybrán k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

 

 

         

 

Naším cílem je komplexní revitalizace kláštera, kompletizace muzejního provozu, podstatné zvýšení nabídky návštěvníkům a zajištění důstojných a komfortních výstavních prostor odpovídajících dnešnímu mezinárodnímu standardu. Globálním cílem je zahrnutí kláštera mezi nejatraktivnější kulturní památky na Jižní Moravě, které by měl zahraniční turista při cestě do tohoto regionu navštívit.

Předmětem projektu bylo technické zhodnocení jižního křídla prelatury kláštera pro Památník písemnictví na Moravě, a to jako součást celkové revitalitace kláštera. Tato část byla před opravami ve zcela nevyhovujícím stavu.

Výstupem projektu je vytvoření nového návštěvnického okruhu. Zrekonstruovaná část bude v lednu příštího roku zahrnuta mezi stávající okruhy a bude začleněna do programu Rodinný pas a Familienpass.

Projekt byl zahájen v listopadu 2009 a nově upravené prostory v interiéru jsou předány Muzeu Brněnska.

 

 

 

 zpět

 

DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V roce 2012 JMK poskytl na úpravu ploch nádvoří našeho kláštera dotaci ve výši 250 000 Kč.

Od roku 2007 do dnešního dne daroval celkem 2,69 mil Kč vč. DPH. Tyto prostředky byly použity na dláždění nádvoří a odvodnění a sanaci zdiva přilehlých budov.

 

 

OTEVŘENÍ INTERIÉRU

V pondělí 8. října 2012, za účasti hejtmana JmK Michala Haška, ředitele Muzea Brněnska Antonína Rečka a převora Benediktinského opatství Augustina Gazdy, byla tato část slavnostně otevřena.

 

Foto: @ Jiří Milek

 

Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování v letech 2011 a 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            zpět

(Kliknutím na další obrázky uvidíte větší fotografie)

Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011

 

***************************************************************************************************************

 

V letech 2007- 08

 

S MuzeEm Brněnska a NadacÍ ora et labora

JSME budovali druhou část expozice

Památníku písemnictví na Moravě

 

V rámci projektu „Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, výstavní prostory 2. NP - severní křídlo", který byl spolufinancován

z Finančních mechanismů Norského království EHP/Norsko, byly úspěšně dokončeny rekonstrukční práce a do nově upravených prostor jsou umístěny další expozice Památníku písemnictví na Moravě.

Tato další část je pro veřejnost přístupná od 1. července 2008.

 

Slavnostního otevření Expozice II se dne 30. června 2008 zúčastnili mj. zástupci Norského královského velvyslanectví, které vedl  velvyslanecký rada Alex V. Winther, dále Susan Barr a Jitka Lenda z norského ředitelství pro kulturní památky, z Krajského úřadu hejtman Stanislav Juránek a člen Rady JMK Jan Letocha. Zúčastnili se také zástupci Ministerstva kultury ČR a Ministerstva financí ČR.

 

Alex V. Winther a Stanislav Juránek

 

Foto: @ Jiří Milek

 

 

Rekonstrukci severního křídla předcházelo schválení dotace 295 610 EUR z Finančních mechanismů Norského království.

Dne 9. března 2007 si prostory prohlédli velvyslanec Peter Reader a náměstek ministra zahraničí Anders Erdal. Doprovázeli je mj. Ludmila Lefnerová, vedoucí oddělení přípravy a koordinace Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR, Aleš Grof, ředitel EU Affairs z Ministerstva kultury ČR, a Jan Letocha, člen Rady JMK. Součástí návštěvy byla prohlídka kláštera a Památníku písemnictví na Moravě. Průvodcem po klášteře byl převor Augustin Gazda a v Památníku písemnictví na Moravě vedoucí Vojen Drlík.

Pro zúčastněné zástupce medií byla ve výstavní síni kláštera na závěr uspořádána tisková konference.

 

NorArcha_1603.jpg NorTisk_1672a.jpg

Foto: @ Petr Holeček, JMK

 

 zpět