znak.gif (7822 bytes)

 

POSTUP OPRAV KLÁŠTERA

 

Fotogalerie

V roce 1950, po vyhnání a internování Benediktinů, nastala ve zdejším klášteře doba, kdy došlo k nenávratným škodám na této kulturní památce. Byla rozkradena značná část mobiliáře, část konventu byla využívána jako sklad zemědělských plodin a pouze malá část, světoznámá historická knihovna, byla spravována Univerzitní knihovnou Brno a tím byla zachráněna. Vlivem nevhodných zásahů do vodního režimu základů byly vytvořeny katastrofální podmínky pro hnilobu hlav dřevěných pilot. Stavba začala nepravidelně klesat, byla silně narušena statika budov.

Z větší části kláštera se poté stala kasárna, později sloužily vojskem využívané objekty pro skladování. Byly prováděny nevhodné zásahy do větracího systému, necitlivě byly poškozeny fresky, parkety apod. Střechy byly opravovány nedostatečně a tím došlo k hrubému poškození krovů a stropů.

Řadou provedených průzkumových prací jak v minulosti, tak v současnosti, byly zjištěny závažné poruchy objektů, způsobené především zmíněnou hnilobou hlav dřevěných pilot. V důsledku nerovnoměrného a nadměrného sedání došlo k trhlinám ve vodorovných a svislých konstrukcích, kde vodorovné konstrukce jsou převážně jako cihelné klenby. V dosud neopravených částech je zdivo značně provlhlé, dřevěné konstrukce krovů jsou prohnilé a napadené dřevokaznými škůdci, rovněž tak výplně otvorů (okna, dveře, vrata a schodiště, která jsou dřevěná) jsou v havarijním stavu. Vnitřní rozvody jsou přestárlé a nefunkční. Vnitřní umělecká výzdoba byla ve většině místností nevhodnými hrubými zásahy uživatelů velmi poškozena a v některých případech zničena.

V sedmdesátých letech iniciovala Univerzitní knihovna u bývalého Okresního národního výboru rekonstrukci části budov kláštera, kde se již tehdy počítalo s prostory pro památník písemnictví. Odborně bylo demontováno hnilobou poškozené dřevěné obložení knihovny. Následovala sanace budov - staticky byly zabezpečeny severní a východní křídlo bývalého konventu. Poté byly práce na čas přerušeny.

Od roku 1990 byly postupně tlakovou betonovou injektáží sanovány zbývající základy a byla staticky zajištěna část horní stavby budov, jsou opraveny krovy (část výměnou, část chemickým ošetřením), komíny a byly vyměněny vikýře, dešťové svody a okapy.  Z důvodu nedostatku peněžních prostředků byla střešní krytina pouze přeložena a není dosud provedeno odvedení dešťových vod.

V severním křídle bývalého konventu jsou dokončeny: vstupní fortna se sociálním zařízením, výstavní místnost, vybavené zázemí farního centra a chodba v přízemí.

Ve východním křídle je zrekonstruovaná chodba, kapitulní síň a další výstavní místnosti. Část využívá opatství, část Památník písemnictví na Moravě. V druhém nadzemním podlaží jsou depozita.

V jižním křídle jsou v hlavním sále knihovny a v depozitáři dokončeny veškeré stavební práce, je dohotoveno a vybaveno zázemí knihovny. S ohledem na hnilobou poškozené dřevěné obložení knihovny a dlouhou dobu skladování celého mobiliáře v nevyhovujícím prostředí stavby byly náklady na restaurátorské práce značně vysoké. Do obnoveného depozitáře byla v roce 2002 uložena část knihovního fondu. V červnu 2004 bylo zahájeno ošetřování a přemisťování knih i do hlavního sálu a předsálí knihovny. 9. září 2004 byla většina knihovního fondu (více než 63 tisíce svazků) již vrácena na své původní místo a takto předána ředitelem Moravské zemské knihovny (MZK) zpět Benediktinskému opatství. Nejvzácnější rukopisy a tisky zůstávají v péči MZK  v klimatizovaných prostorách.

Obnovená historická knihovna byla poprvé mimořádně přístupna veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví v září 2004. V současné době je zařazena do prohlídkové trasy Památníku písemnictví na Moravě.

Veškeré úsilí je zaměřeno na postupné využití celého bývalého konventu. Obnovované prostředí Santiniho monumentální architektury je nejen centrem významné poutní tradice, vzdělanosti a klášterního života. Historická knihovna dnes také slouží ke studijním účelům pro studenty a odbornou veřejnost. Pro návštěvníky byly postupně otevírány jednotlivé části prohlídkové trasy Památníku písemnictví na Moravě.

Koncem roku 2008 a v r. 2009 pokračovaly práce na úpravách druhého nádvoří a při této příležitosti bylo zajišťováno odvlhčení okolního zdiva a odvod dešťových vod.

Bylo nutné též provést rekonstrukci budovy, kde komunita žije, a přilehlého vjezdu do dvora a zahrady. Tyto práce byly provedeny v r. 2009 a 2012.

V roce 2011 začaly opět pokračovat opravy v další části určené pro Památník písemnictví, byla provedena opatření na vysoušení zdiva, restaurátorské práce, montáž vzduchotechniky, pokládka podlah, stolařské práce a řada dalších souvisejících prací. Dne 21. června 2012 byla tato rekonstrukce zkolaudována a 17. srpna bylo zahájeno předávací řízení opravené části kláštera mezi námi a Muzeem Brněnska. Dne 8. října 2012 byla tato další část Památníku písemnictví na Moravě slavnostně za účasti hejtmana JUDr. Jaroslava Haška otevřena pro veřejnost.

Na jaře 2013 byla opravena a 16. července zkolaudována severní fasáda jižního křídla prelatury.

Na podzim 2013  jsme čerpali prostředky MK ČR na projekt obnovy střešního pláště na objektu fary.

Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na nemovité kulturní památky – Klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě, rejstř.č. ÚSKP 24767/7-918, k. ú. Rajhrad, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, byl poskytnut v rámci státní finanční podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, finanční účelový příspěvek ve výši 860 000 Kč na obnovu střešního pláště na objektu fary. Dne 11. 9. 2013  byl  Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Na jaře 2014 byla ve východní chodbě kvadratury vrácena vitráž, která doslova vstala z trosek. Je na ní mj. sv. Benedikt se svojí sestrou sv. Scholastikou. Více informací zde

V červnu 2014 nás překvapil jeden farník, který na svém traktoru přivezl výsadbu letniček, které daroval a pomohl vysázen na nádvoří před kostelem.

Na podzim r. 2014 byla rekonstruována střecha nad částí hospodářských budov kláštera. Kompletně byla obnovena krytina a vyměněny poškozené části krovu.

Koncem roku 2015 byla dokončena rekonstrukce dvou místností v druhém  podlaží jižního křídla prelatury a instalována knihovna, kterou pan profesor Miloš Stehlík věnoval našemu opatství. Pán Bůh zaplať za takový velkorysý dar.

V roce 2016 byly po procesu vysoušení dokončeny opravy soklu v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. Byla tak realizována jedna z nejdůležitějších etap obnovy klášterního kostela.

 

V závěru roku byly zahájeny práce vedle knihovny profesora Miloše Stehlíka, kde je od prosince 2017 v dalších třech místnostech umístěna galerie jeho uměleckých sbírek.

 

Probíhala také rekonstrukce části prvního podlaží prelatury, kde se budují nové prostory Farního centra. Dne 9. září 2017 byla otevřena nová zkušebna Rajhradského pěveckého sboru, kterou posvětil P. Augustin OSB.

 

V době od listopadu 2017 do ledna 2018 proběhla oprava mansardové střechy klášterní Taverny.

 

V březnu 2018 byla zahájena oprava průčelí opatského chrámu sv. Petra a Pavla. Byly sneseny horní části okrasných vázu balustrády. V srpnu byly dokončeny restaurátorské práce na sochách sv. Vojtěcha, sv. Vintíře a na erbu nad vchodem do chrámu.

 

V červenci 2018 byla na našem zámečku v Lesním Hlubokém opravena kaple sv. Anny, kde jsou nyní krásné mozaiky, jejichž autorem je architekt Jiří Šťasta a nová křížová cesta od řezbáře Miroslava Háchy ze Sedlčan.

 

Rovněž byla zahájena generální oprava kaple Panny Marie Rajhradské, která je součástí opatského chrámu.

S ohledem na nutnost zastavení dalšího zhoršování technického stavu zbylých neopravených budov je nutné pokračovat především ve vysoušení zdiva, rekonstrukci okenních otvorů a dalších souvisejících prací.

 zpět

Fotogalerie

V srpnu 2018 již bylo průčelí chrámu bez lešení

Opravy v Mariánské kapli - zahájení v červenci 2018

  

   

Opravená kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém - červenec 2018

 

 

Oprava průčelí klášterního chrámu - zahájení v březnu 2018.

             

Oprava mansardové střechy historické budovy klášterní Taverny listopad 2017 - leden 2018.

Připravujeme nové výstavní místnosti v západním křídle prelatury

                                       Prosinec 2017

Oprava plotu na nádvoří kláštera

                                   Prosinec 2017

   

                                   Září 2017

     

 zpět

 Dokončená galerie profesora Stehlíka - prosinec 2017:

   :

Nová zkušebna Rajhradského pěveckého sboru zprovozněná 9. 9. 2017:

   

    

Připravovaní další části galerie profesora Stehlíka 2016:

Opravy soklu klášterního kostela 2016:

Dokončená knihovna profesora Stehlíka 2015:

 zpět

Rekonstrukce střechy 2014:

Sponzorský dar 2014:

 

I z takových střepů umí šikovné ruce vrátit vitráži její podobu 2013:

 zpět

Obnovená vitráž ve východní chodbě kvadratury 2013.

    

Výměna střešní krytiny na faře 2013

 zpět

Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013

 

                     2010

2011                  

2013

     zpět

Nově opravené prostory interiéru

 

 

 

 

 

 

     zpět

 

Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zpět

(Kliknutím na další obrázky uvidíte větší fotografie)

Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011

Rekonstrukce budovy konventu a dvora v r. 2009

 

Odvlhčení zdiva, odvod dešťových vod a vydláždění části nádvoří v r. 2008 a 2009

Dokončeno, zkolaudováno (3.6.2008), může se instalovat 2. expozice Památníku písemnictví na Moravě

 

 

Dokončovací práce v severním křídle na hlavním schodišti a v 2. NP v 1. čtvrtletí 2008

 

 zpět


Hlavní sál knihovny v r. 2005

 

        

Porovnání stavu v r. 1990 a 2004

   


Hlavní sál knihovny v r. 2002

 zpět

 

Opravená kapitulní síň v r. 1998

Celý objekt potřebuje i novou fasádu

 

Foto: archiv