Matrika

Co pro Vás naše pracoviště umí vyřídit:

 • MATRIČNÍ ČINNOST pro správní matriční obvod
  Rajhrad, Popovice, Holasice, Rajhradice, Opatovice, Otmarov, Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce
  • vydávání matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)
  • vydávání druhopisů matričních dokladů a osvědčení k matričním úkonům,
  • potvrzení z matrik a sbírek listin, nahlížení do matričních knih a sbírek listin,
  • změna jména / příjmení
 • CZECH POINT výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
 • OVĚŘOVÁNÍ podpisů a listin  (LEGALIZACE A VIDIMACE)

Vizitka:
Jindřiška Florianová
tel:  547 426 815
mail: jindriska.florianova@rajhrad.cz
osobně v úředních hodinách MěÚ: hlavní budova MěÚ Rajhrad – přízemí
poštou: Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
pracoviště: Matrika, Odbor veřejné správy

Úřední hodiny MěÚ Rajhrad:
PONDĚLÍ  8 – 17.00 hod. / STŘEDA   8 – 17.00 hod.
(v čase oběda 11.30 – 13.00 hod.  je provoz jednotlivých pracovišť střídavě omezen)

UPOZORNĚNÍ – Lex Ukrajina II – Matrika MěÚ Rajhrad dle par. 4 odst. 1 a 3 zákona Lex Ukrajina II upouští od vybírání správních poplatků a na žádost bude vracet správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích

PODROBNOSTI:
MATRIČNÍ ČINNOST

SŇATEK

 • Občanský sňatek:
  • ÚŘEDNĚ STANOVENÁ DOBA A MÍSTO K ODDÁVÁNÍ na MěÚ Rajhrad (RM63/12/2018):  
   • druhá SOBOTA v kalendářním měsíci (11-13hod)
   • obřadní místnost Městského úřadu Rajhrad, Úvoz 666, Rajhrad

  • MATRIKA ZAJISTÍ K POTVRZENÉMU SVATEBNÍMU OBŘADU:
   • úřední osobu a administrativní proces,
   • oddávajícího (pro obřady v Rajhradě),
   • obřadní síň (pro obřady v úřední místnosti MěÚ Rajhrad)
    požadavky na průběh obřadu a vše ostatní jsou v režii snoubenců
   • oddací list (k vyzvednutí v dohodnutém termínu)
  • POTŘEBNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI o UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
   • svobodný/á:
    platný občanský průkaz, rodný list
   • rozvedený/á:
    platný občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
   • vdovec/vdova:
    platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zemřelého manžela
   • sňatek s cizincem – snoubenec, který   n e n í    občanem ČR předloží:
    • doklad o státním občanství (cestovní pas)
    • doklad, kterým lze prokázat totožnost (cestovní pas)
    • r o d n ý    l i s t  s překladem do českého jazyka
    • rozvedený nebo vdovec předloží rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list s překladem do českého jazyka
    • doklad o právní  z p ů s o b i l o s t i  k uzavření manželství – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
    • potvrzení o   s t a v u   a   t r v a l é m   p o b y t u
    • potvrzení o  o p r á v n ě n o s t i     pobytu na území ČR – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.
  • FORMULÁŘE:
 •  Církevní sňatek:
  • termín a podmínky sňatku v kostele v Rajhradě je nutno dohodnout s duchovním Farního úřadu Rajhrad, Klášter 1, Rajhrad http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
  • Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
  • církevní sňatek nelze uzavřít na MěÚ Rajhrad, pouze administrativní úkony
  • Snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě pracoviště matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“, zároveň je snoubencům vrácen i „Dotazník k uzavření manželství“, případně další doklady.
  • Snoubenci předloží doklady:
   • doklad totožnosti
   • rodný list
   • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
   • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
   • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
   • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
   • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
   • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
   • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
   • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
  • FORMULÁŘE:
 • Registrované partnerství:

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině

ÚMRTÍ

 • Matrika  Městského úřadu Rajhrad vystavuje úmrtní listy zemřelým, kteří zemřeli v matričním obvodu – Rajhrad.
 • K vystavení úmrtního listu je nutno předložit:
  • Úmrtí svobodné/ho:
   občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, cestovní pas
  • Úmrtí ženatého/vdané:
   občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, cestovní pas
  • Úmrtí vdovce/vdovy:
   občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, úmrtní list manžela, cestovní pas
  • Úmrtí rozvedené/ho:
   občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • FORMULÁŘE:

NAROZENÍ

 • Matrika  Městského úřadu Rajhrad vystavuje rodné listy osobám, které se narodili v matričním obvodu – Rajhrad.
 • FORMULÁŘE:

URČENÍ OTCOVSTVÍ K NENAROZENÉMU DÍTĚTI

 • Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před kterýmkoliv matričním úřadem v ČR, před soudem nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.
 • Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
 • K zápisu o určení otcovství je nutno předložit:
  • Občanský průkaz muže a ženy
  • Rodný list muže a ženy
  • Rozvedená žena předloží rozsudek o rozvodu manželství
  • Žena vdova předloží úmrtní list manžela
  • Těhotenský průkaz
  • Rodný list společného dítěte
 • FORMULÁŘE:

 OSTATNÍ MATRIČNÍ ZÁZNAMY

ZMĚNA  JMÉNA A PŘÍJMENÍ

 • O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
 •  Povolení změny:
  • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
  • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
  • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 • Kde žádat?            Na matrice  dle trvalého pobytu žadatele, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte.
 • Jak žádat?
  • Žadatel předloží   ž á d o s t , která bude obsahovat:
   • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalý pobyt, státní občanství, případně datum a místo uzavření manželství
   • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil
   • osobní údaje o manželovi a nezletilých dětech – pokud se na ně bude změna vztahovat
   • d ů v o d , který vede žadatele ke změně
 • FORMULÁŘE:

jméno

 • Občan, který má v matriční knize zapsáno   j e d n o  jméno, může před svým příslušným matričním úřadem, nebo před matričním úřadem v jehož knize je jeho narození zaznamenáno p r o h l á s i t , že bude užívat   d v ě  jména. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět – bez poplatku.
 • FORMULÁŘE:

Formuláře MVČR ke stažení najdete zde