Povinně zveřejňované informace o MěÚ Rajhrad

 • 1. Název
  • Město Rajhrad, IČ: 00282456
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Město Rajhrad je samostatný právní subjekt, územně samosprávný celek zřízený za účelem všeobecné činnosti veřejné správy. Město Rajhrad je řízeno starostou, místostarostou, pětičlennou radou města a zastupitelstvem města s 15 členy zvolenými podle zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev. Městský úřad Rajhrad rozhoduje v přenesené a samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
  • 3.1 Starosta, místostarosta  (viz Rada města)
  • 3.2 Zaměstnanci zařazeni do MěÚ Rajhrad (viz ORGANOGRAM)
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • Město Rajhrad, Masarykova 32, 66461 RAJHRAD
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • MěÚ Rajhrad, Masarykova 32 – finanční odbor, správní odbor, stavební odbor
   • MěÚ Rajhrad, Masarykova 544 – detašované pracoviště (evidence obyvatel, správa majetku)
  • 4.3 Úřední hodiny
   • pondělí, středa – 8:00 – 17:00 hod.
  • 4.4 Telefonní čísla
   • 547426811
  • 4.5 Čísla faxu
   • 547230140
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat: Komerční banka – číslo účtu: 3623641/0100
 • 6. IČ 00282456
 • 7. DIČ: CZ00282456
 • 8. Dokumenty
 • 9.  Žádosti o informace 
  Písemné žádosti o informace lze adresovat na MěÚ Rajhrad prostřednictvím pracoviště Podatelna.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Písemné žádosti o informace lze adresovat na MěÚ Rajhrad prostřednictvím pracoviště Podatelna, osobně v úředních hodinách MěÚ Rajhrad.
 • 11. Opravné prostředky
  • Pokud MěÚ žádosti o informaci, byť jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Proti rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to prostřednictvím pracoviště Podatelna. Odvolání musí obsahovat:
   • jméno, příjmení, adresu žadatele
   • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
   • datum podání odvolání
   • vlastnoruční, případně elektronicky zajištěný, podpis žadatele
  • Podané odvolání, kterému MěÚ nevyhoví,  postoupí MěÚ se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Proti takovému rozhodnutí se nelze odvolat.
  • 12. Formuláře
  • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  • 14. Předpisy
  • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 16. Licenční smlouvy
   • 16.1 Vzory licenčních smluv
   • 16.2 Výhradní licence
    Žádná licence nebyla poskytnuta.
  • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.