Ztráty a nálezy - info

Informace o ztrátách a nalezených věcech

ZTRÁTY A NÁLEZY

Informace o ztrátách a nalezených věcech

Městský úřad Rajhrad shromažďuje ztracené a nalezené věci, které eviduje 3 roky.                   Poté o jejich osudu rozhodne vedoucí úřadu. Nalezené doklady jsou předány úřadu, který je vydal.

Evidenci ztrát a nálezů vede pracoviště podatelny. Evidence je zveřejňována na webových stránkách města www.rajhrad.cz v sekci Ztráty a nálezy.

Dotazy na ztracenou věc a bližší informace podá pracovnice podatelny:
Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61  Rajhrad – přízemí, podatelna@rajhrad.cz.

Při odevzdání nálezu musí občan sdělit své jméno, místo a datum nalezení věci, tyto údaje podléhají evidenci.

Při vyzvednutí oznámeného nálezu musí občan sdělit místo a přibližný datum své ztráty                   a přesný popis věci, popř. musí prokázat, že mu věc náleží (např. shodný a podrobný popis věci, doklad o koupi, protokol z Policie ČR, čestné prohlášení). Jméno osoby, která nález přebírá, musí být evidován včetně identifikace.

Oznámení o ztrátách nepodléhají povinné evidenci.

Legislativa

dle § 1052 občanského zákoníku, ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

dle § 1057 občanského zákoníku, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat, to platí i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od doby vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému