užívání veřejného prostranství

Zábor / Zvláštní užívání veřejného prostranství
K vyřízení: Markéta Pospíšilová – tel. 547.426.813 – budova MěÚ I. patro, Masarykova 32
– viz vyhláška 3/2012 zde

Pojem „veřejné prostranství“ je definován v ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Podle této definice jsou veřejnými prostranstvími všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení (tj. sloužící obecnému užívání) bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Obecné užívání veřejného prostranství je v zásadě bezplatné a jedná se o klasické využívání např. chodníků, ulic, náměstí nebo veřejné zeleně chodci či automobily. Za takovéto užívání veřejného prostranství samozřejmě nikdo nic neplatí pro všechny je zcela zdarma.

Poplatky se platí až v případě tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství, což je užívání veřejného prostoru způsobem, který ostatní uživatele v jeho užívání v jistém směru omezuje. Důvodem zpoplatnění je proto omezení užívání veřejného prostoru ve prospěch osoby, která zábor provádí.

Podle ustanovení § 4 zákona o místních poplatcích se zpoplatněným zvláštním užíváním veřejného prostranství rozumí například provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa nebo užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.