Územní plán

Změna č. 2 územního plánu Rajhrad

Město Rajhrad souhlasí s pořízením změny č. 2 územniho plánu, jehož zpracovatelem je Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. zastupované Ing. arch. Vandou Ciznerovou, č. autorizace ČKA 01013. Obsahem změny jsou změny ve způsobu využití 2 lokalit v zastavěném území, ozn. v grafické části ZM2.01 a ZM2.02, vymezení zastavitelné plochy pro občanské vybavení ozn. ZM2.03 a povinné převedení ÚP na jednotný standard územně plánovací dokumentace.

Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad oznamuje veřejnou vyhláškou č. MZi-OZPSU/3369/2023/KA-37 ze dne 6. 6. 2024 v řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Rajhrad:

  • VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ dne 15. 7. 2024 v 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Rajhrad

.

Změna č. 1 územního plánu Rajhrad ze dne 14. prosince 2022

Město Rajhrad vydává veřejnou vyhláškou změnu č. 1 územního plánu Rajhrad (účinného od 28.1.2022) schválenou usnesením Zastupitelstva města Rajhrad dne 14.12.2022.

Jedná se zejména o tyto změny:
– vypuštění omezení výkonu do 10 kWp u podmíněně přípustných fotovoltaických elektráren
– úprava výškové regulace zástavby u zastavitelné plochy Z37

Změna se nepromítá do grafické části ÚP

Oznámení změny č. 1 ÚP Rajhrad, MěÚ Židlochovice, OŽPaSÚ č.j. MZi-OZPSU/5853/2022-45

Územní plán Rajhrad, účinný od 28. ledna 2022

Textová část

Územní plán Rajhrad

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb

MěÚ Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad oznamuje veřejnou vyhláškou č. MZi-OZPSU/5853/2022-17 konání veřejného projednávání návrhu na změnu č. 1 územního plánu Rajhrad na termín: 7.11.2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Židlochovice, pracoviště Nádražní 750, Židlochovice.

Zastupitelstvo města Rajhrad vydalo opatřením obecné povahy č. OOP/1/2022 na svém XVIII. zasedání dne 12.1.2022 usnesením č. ZM XVII/6/2/2022 ÚZEMNÍ PLÁN Rajhrad, předložený pořizovatelem MěÚ Židlochovice. Územní plán Rajhrad nabývá účinnosti dne 28.1.2022.

Nabytím účinnosti Územního plánu Rajhrad se ukončuje platnost Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad schváleného 23.10.1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě,  jehož závazné části byly vymezeny obecně závaznou vyhláškou obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8.11.1996,  který byl změněn změnou č. I schválenou zastupitelstvem města Rajhradu  25.11.2002 a účinnou od 18.12.2002 a změnou č.II vydanou zastupitelstvem města Rajhradu 22.6.2011 a účinnou od 8.7.2011.

Určený zastupitel k pořízení územního plánu Rajhrad (usnesením ZM Rajhrad 16.3.2015, 19.12.2018):
Mgr. Magda Mlejnková, místostarostka, Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IDDS: rrebbtj
tel: 547 426 818, mob: 777 164 751, mail: magda.mlejnkova@rajhrad.cz

Zpracovatel územního plánu Rajhrad:

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. Přikop 8, 602 00 Brno, IDDS: 7hf9ej5
www: usbrno.cz tel.: 545 175 896 e-mail: info@usbrno.cz

Pořizovatel územního plánu Rajhrad

Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IDDS: hxdby2c, Odbor životního prostředí a stavební úřad
Ing. Andrea Karhánková, úsek územní plánování tel.: 547 428 773 mob.: 604 290 409 mail: andrea.karhankova@zidlochovice.cz

Územní plán – komplexní údaje – MěÚ Židlochovice, OŽPaSU