Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je povinný nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

POH MěRaj je zpracován v rozsahu ust. par. 44 odst. 5,6,7 zákona o odpadech a dle vyjádření KrÚ JMK, č.j. JMK 121080/2018 ke Sp. zn.: S-JMK 30187/2018 OŽP/Jar (MěRaj-2291/2018-MST) v souladu s obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025.

POH MěRaj byl schválen jako strategický dokument Města Rajhrad Radou města Rajhradu usnesením č. 64/9/2018 dne 12.9.2018.