RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitestva VIII.

6. 3. 2024 (středa) v 18.00 hod. / Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, zasedací místnost – 1. patro


DOBA KONÁNÍ:         STŘEDA 6. BŘEZNA 2024  V 18.00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ:        MĚSTSKÝ ÚŘAD RAJHRAD, MASARYKOVA 32, RAJHRAD, ZASEDACÍ MÍSTNOST 1. PATRO

INFORMACE O KONÁNÍ VIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRAD

Městský úřad Rajhrad v souladu s ustanoveními § 93 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání  zasedání Zastupitelstva města Rajhradu, svolaného dne 22. 2. 2024, na den 6. 3. 2024 (STŘEDA) na 18.00 hod. na Městský úřad v Rajhradě, Masarykova 32, do zasedací místnosti v 1. patře.

Návrh programu:
 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Volba návrhové komise, schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZM
 5. Zpráva o činnosti Rady města za uplynulé období
 6. Směnná smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem pozemku p.č.328/16 a p.č.328/27, vše k.ú.Rajhrad
 7. Smlouva uzavřená dle ust.§ 1746 odst.2 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů pro stavbu „III/41617 Rajhrad, Pitrův most 41617-2“ mezi SÚS JMK, p.o.k. a Městem Rajhrad.
 8. Dotace nad 50 tis. sportovním a zájmovým organizacím pro rok 2024
 9. Rozpočtová opatření č.7/2023, 1/2024
 10. Různé
 11. Rozprava
 12. Usnesení
 13. Závěr             

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Úřední deska: archiv, Zastupitelstvo

Svěšeno: 07. 03. 2024