JMK - oznámení o zveřejnění koncepce SEA „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“

Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, s přiděleným IČ: 70888337Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu § 20 písm. b) a § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“) obdržel dne 19.02.2024 oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“ zpracované podle přílohy č. 7 zákona. Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, s přiděleným IČ: 70888337. Oznámení se zveřejňuje ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení.

  • Oznámení koncepce je k dispozici na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí u Ing. Šáchové (kancelář 412A) v úředních dnech (Po a St 8:00 – 17:00), v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě.
  • Elektronická verze oznámení koncepce je umístěna na internetu na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_JHM035K?lang=cs (kód koncepce JHM035K).
  • Podle § 10c odst. 3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce kraje, tj. 22.2.2024. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží. Obdržená vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 10d zákona. Ve vyjádření uveďte naši spisovou značku S-JMK 27211/2024 OŽP/Šam. Současně žádáme, aby v případě požadavku na další posuzování vyjádření obsahovalo také doporučení, na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit, případně zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

ČJ.: MěRaj-734/2024

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 11. 03. 2024