Obec Holasice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Holasice

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Palackého 24, 664 61 p. Rajhrad, IČ 75022630

_ _ _

  • předpokládaný nástup na pracovní dle dohody, nejpozději 1. září 2023
  • přihlášku s potřebnými doklady stanovené veřejnou výzvou lze podat do 7. července 2023, 12 hod.
    na adresu: Obec Holasice, Václavská 29, 664 61 p. Rajhrad

KONKURZ

Starostka obce Holasice, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Holasice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, IČ : 750 22 630

Požadavky:

• předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a znalost příslušných předpisů,
• organizační a řídící schopnosti,
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy,
• schopnost komunikace a motivace při vedení zaměstnanců,
• občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
• strukturovaný profesní životopis,
• písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran
• výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

1. jméno a příjmení uchazeče vč. titulu,
2. datum narození uchazeče,
3. trvalé bydliště uchazeče, korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště).

_ _ _ _ _

Nepovinný údaj přihlášky:
kontaktní údaje: funkční e-mailová adresa, telefon.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
dle dohody, nejpozději 1.9.2023.

Obálku označte:
KONKURZ ZŠ a MŠ – NEOTVÍRAT !

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 7. července 2023, 12 hod. na adresu Obce Holasice.
Rozhodující lhůta pro doručení je datum dne osobního podání, doručení poštou, nebo jinou poštovní službou na adresu vyhlašovatele. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny.
Další informace budou podány na OÚ Holasice.

Obec Holasice, Václavská 29, p. Rajhrad 664 61, www.holasice.cz, e-mail: starosta@holasice.cz, tel. 547 229 362

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení