Město Rajhrad vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Rajhrad

Základní škola T. G. Masaryka, Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, IČ 71000135

 • předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. září 2023
 • přihlášku s potřebnými doklady dle veřejné výzvy lze podat v označené obálce do 30. června 2023, 12 hod.
  na adresu: Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

K O N K U R Z

Rada města ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, IČ 71000135.

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost školské problematiky a předpisů,
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti,

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy (vč. provozu sportovní haly při ZŠ) v rozsahu max. 3 normostran,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. září 2023

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 6. 2023 do 12.00 hod. na adresu:

Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
Rozhodující lhůta pro doručení je datum dne osobního podání, doručení poštou, nebo jinou poštovní službou na adresu vyhlašovatele. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení uchazeče vč. titulu,
 • datum narození uchazeče,
 • trvalé bydliště uchazeče, korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště), telefon, funkční e-mailovou adresu

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkurzní řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu.
Další informace budou podány na MěÚ Rajhrad, tel.: 547 426 818.
V Rajhradě dne 9. června 2023

Veřejná výzva byla zveřejněna na úřední desce zřizovatele školy dne 9. 6. 2023:


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení