Město Rajhrad hledá asistenta/asistentku samosprávy

veřejná výzva pro uchazeče o pracovní místo na radnici

*
Město Rajhrad zveřejňuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na úřední pracovní pozici
asistent/asistentka samosprávy

Druh práce:

 • administrativní zpracování agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku (administrativa starosty a orgánů samosprávy)
 • zajišťování činností při správě agend samosprávy a v dílčích úsecích odborných agend státní správy (správní činnosti vybraných působností)
 • provoz a koordinace spisové služby a předarchivní péče o dokumenty (správa a obsluha spisové služby, oběh dokumentů, archivace a skartace)
 • péče o chod kanceláře samosprávy

Základní předpoklady pro pracovní pozici:

splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících.

Další předpoklady:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • řidičské oprávnění sk. B
 • práce na PC (MS Office, Internet Explorer, MS Outlook)
 • znalost principu veřejné správy a schopnost orientace v právních předpisech
 • výhodou praxe ve veřejné správě, zkouška odborné způsobilosti úředníka
 • schopnost samostatné úvahy a interpretace psaného textu i odborné povahy
 • komunikační dovednosti a znalost užívání spisovného českého jazyka
 • vstřícnost, touha být prospěšný veřejnosti a ochota vzdělávat se

Hledáme kreativního a týmového hráče veselé povahy, který se umí postavit k věci jako profesionál, nebojí se být sám sebou či prezentovat nepopulární postupy, umí se sám rozhodovat, držet slovo a dotahovat věcido konce. Hledáme kvalitní administrativní posilu, o kterou se můžeme vždycky opřít.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • motivační dopis.

Lhůta pro podání přihlášek:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Více podrobností v textu veřejné výzvy:

Kontaktní pracovník: Markéta Pospíšilová, tel.: 547.426.813, e-mail: marketa.pospisilova@rajhrad.cz
Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, www.rajhrad.cz

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Oznámení, Úřední deska: archiv

Svěšeno: 31. 03. 2023