eg.d upozorňuje na povinnost ořezu dřevin ohrožujících distribuční síť elektrické energie

povinnost dodržovat maximální výšku porostů se týká všech vlastníků či uživatelů pozemků

* V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto EG.D, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se nachází zařízení distribuční soustavy na povinnost učinit opatření k eliminaci ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu sítě elektrického vedení, tzn. potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost.

 • Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
  Hladiny napětí (VN) / Ochranné pásmo / Výška porostu
  • Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV / 7 m od krajního vodiče / maximálně 3 m
  • Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně / 12 m od krajního vodiče / maximálně 3 m
  • Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně / 1 m od krajního kabelu / nesmí být žádný porost
 • Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
  Hladiny napětí / Bezpečná vzdálenost pro práci / Vzdálenost porostu od vedení
  • Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) / 1 m od vedení / alespoň 2 m
  • Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) / 2 m od vedení / alespoň 3,5 m
  • Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) / 3 m od vedení / alespoň 4,5 m
 • V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
  zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
  vedení.
 • V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
 • Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
 • Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
 • Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Zroj: EG.D, a.s., správa sítě VN a NN, 8.11.2022

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení