RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitelstva XXII. - 14.9.2022

Doba konání:           středa 14. září 2022  v 18.00 hod.
Místo konání:          Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad – zasedací místnost 1. patro

INFORMACE o konání XXII. zasedání Zastupitelstva města Rajhrad

Městský úřad Rajhrad v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Rajhradu, svolaného starostou města Mgr. Františkem Ondráčkem dne 7.9.2022,
na den 14.9.2022 (středa) na 18.00 hod. na Městský úřad v Rajhradě, Masarykova 32, do zasedací místnosti v 1.patře

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Volba návrhové komise, schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZM
 5. Zpráva o činnosti Rady města za uplynulé období       
 6. Závěrečné účty DSO za rok 2021, kde je město členem
 7. Plnění rozpočtu města za období 1-8/2022
 8. Rozpočtové opatření č.3,4/2022
 9. Správa železnic – pozemek p.č. 1114/3 a část pozemku p.č. 1114/1 – možnosti a podmínky převodu na město
 10. Správa železnic – pozemek p.č.1108 vč.stavby č.p.1023 – možnosti a podmínky prodeje
 11. Jiří a Josef Mátl, Rajhrad – návrh na směnu pozemku p.č. 476/1 za pozemek p.č. 920, vše k.ú Rajhrad
 12. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Brno – Darovací smlouva se zřízením služebnosti na pozemky p.č.1539, 1540 vše k.ú.Rajhrad
 13. MěÚ Židlochovice – doplnění obsahu změny č.1 ÚP Rajhrad o úpravu prostorové regulace v zastavitelné ploše Z37
 14. Vodácký klub „Klub vodáků Rajhrad, pobočný spolek SVoČR“ – žádost o změnu účelu části dotace
 15. Odměny dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích
 16. Různé
 17. Rozprava
 18. Usnesení
 19. Závěr                               

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Úřední deska: archiv, Zastupitelstvo

Svěšeno: 15. 09. 2022