Živnostenský odpad

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jako původce odpadu

 • Dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech má každá právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinnost
  odkládat odpady na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou, která má povolení k převzetí
  odevzdaných odpadů. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci. Mezi
  původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (malé obchody, kadeřnice, masérky,
  kavárny, účetní, zedníci, instalatéři a další…).
 • Právnická osoba a fyzická podnikající osoba nesmí odpady z podnikatelské činnosti odkládat do
  obecních nádob (kontejnerů) umístěných po městě. Tyto kontejnery na tříděný odpad slouží pouze pro
  potřeby občanů města.
 • Původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti jsou povinni odpady třídit (na
  jednotlivé komodity sklo, papír, plasty, bio, nebezpečné složky) odpadu a odděleně shromažďovat.
  Shromažďovací nádoby musí být řádně označeny.
 • Vždy je právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinna vést průběžnou evidenci vznikajících
  odpadů (za každý druh odpadu a provozovnu se vede samostatná evidence). Do průběžné evidence se
  zaznamenává každá jednotlivá produkce odpadu (za jednotlivou produkci se považuje naplnění
  shromažďovacího nebo sběrového prostředku, převzetí odpadu od původce oprávněnou osobou). Do
  průběžné evidence se zakládají i doklady o předání odpadů (příjemky, smlouvy apod.).
 • Při překročení množství vyprodukovaných odpadů 600 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t ostatních
  odpadů, vzniká povinnost podat roční hlášení do systému ISPOP do 15. února následujícího roku.
 • V případě odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, má
  podnikatel dvě možnosti, jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který
  mu vzniká při podnikatelské činnosti:
  • První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci ve které
   podniká (včetně vytříditelných složek papíru, plastu, bioodpadu, tak aby byla splněna
   povinnost vyplývající ze zákona). V Rajhradě z kapacitních důvodů sběrného dvora není možnost aktivní.
  • Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení