MATRIKA MěÚ Rajhrad - ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

 •  Povolení změny:
  • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
  • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
  • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 • Kde žádat?            Na matrice  dle trvalého pobytu žadatele, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte.
 • Jak žádat?
  • Žadatel předloží   ž á d o s t , která bude obsahovat:
   • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalý pobyt, státní občanství, případně datum a místo uzavření manželství
   • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil
   • osobní údaje o manželovi a nezletilých dětech – pokud se na ně bude změna vztahovat
   • d ů v o d , který vede žadatele ke změně
 • FORMULÁŘE:

příjmení

Více příjmení může občan získat sňatkem nebo po rodičích.

jméno

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Uncategorized