MATRIKA MěÚ Rajhrad - SŇATEK

Občanský sňatek:

 • ÚŘEDNĚ STANOVENÁ DOBA K ODDÁVÁNÍ
  • druhá SOBOTA v kalendářním měsíci (11-13 hod.)
 • ÚŘEDNĚ STANOVENÉ MÍSTO K ODDÁVÁNÍ v Rajhradě (RM41/7/2021)
 • MATRIKA ZAJISTÍ K POTVRZENÉMU SVATEBNÍMU OBŘADU:
  • úřední osobu a administrativní proces,
  • oddávajícího (pro obřady v Rajhradě),
  • obřadní síň (pro obřady v úřední místnosti MěÚ Rajhrad)
   požadavky na průběh obřadu a vše ostatní jsou v režii snoubenců
  • oddací list (k vyzvednutí v dohodnutém termínu)
 • POTŘEBNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI o UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
  • svobodný/á:
   platný občanský průkaz, rodný list
  • rozvedený/á:
   platný občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
  • vdovec/vdova:
   platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zemřelého manžela
  • sňatek s cizincem – snoubenec, který   n e n í    občanem ČR předloží:
   • doklad o státním občanství (cestovní pas)
   • doklad, kterým lze prokázat totožnost (cestovní pas)
   • r o d n ý    l i s t  s překladem do českého jazyka
   • rozvedený nebo vdovec předloží rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list s překladem do českého jazyka
   • doklad o právní  z p ů s o b i l o s t i  k uzavření manželství – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
   • potvrzení o   s t a v u   a   t r v a l é m   p o b y t u
   • potvrzení o  o p r á v n ě n o s t i     pobytu na území ČR – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.
 • FORMULÁŘE:

Církevní sňatek:

 • termín a podmínky sňatku v kostele v Rajhradě je nutno dohodnout s duchovním Farního úřadu Rajhrad, Klášter 1, Rajhrad http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
 • Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 • církevní sňatek nelze uzavřít na MěÚ Rajhrad, pouze administrativní úkony
 • Snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě pracoviště matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“, zároveň je snoubencům vrácen i „Dotazník k uzavření manželství“, případně další doklady.
 • Snoubenci předloží doklady:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 • FORMULÁŘE:

Uzavření manželství státních občanů České republiky v cizině

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Uncategorized