znak.gif (7822 bytes)

 

Slovo převora

prevor_1.jpg (5408 bytes)

Milí přátelé,

Velikonoční dobu jsme ukončili svatodušní vigilií a slavností Seslání Ducha svatého. Vigilii jsme tentokrát slavili v kostele Božského Srdce Páně u sester Těšitelek BSJ. Zpíval Rajhradský pěvecký sbor a spolu s námi se modlilo za dary Ducha svatého asi 100 věřících. V našem klášteře tento večer paralelně probíhala "Muzejní noc", a tak bylo dobré, že jsme se přesunuli k sestrám.

8. května jsme spolu s farníky jeli na pouť do Netína u Velkého Meziříčí, potom jsme se zastavili v benediktinské bazilice sv. Prokopa v Třebíči, kde nám dělal průvodce místní pan farář P. Tomáš. Další zastávkou byla Nová Říše, kde se nás v premonstrátském klášteře ujal převor P. Siard OPraem. Na závěr jsme si vykonali májovou pobožnost u Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Na jaře nás vždy čeká sekání trávy v zahradách a sušení sena. Vše jsme zvládli celkem dobře. Jezdíme také na brigády do našich lesů a chystáme si dříví na zimu. Jsou to obyčejné práce, které život přináší; žijeme na venkově a k tomu patří i malé hospodářství. Minulý týden jsem si udělal celodenní procházku v našich lesích. Sucho má za důsledek rozmnožení kůrovce, a tak výnos za prodej dříví bude citelně menší.

Restaurátoři pracují na lešení na průčelí klášterního kostela, kde restaurují jednak dvě barokní vázy, ale také zvětralý erb nad vchodem do kostela a sochy sv. Vojtěcha a sv. Vintíře. Řemeslníci v tyto dny pokládají novou dřevěnou podlahu do místností v západním křídle prelatury. Také na zámečku v Lesním Hlubokém se pohybují různí řemeslníci - tesaři, zedníci a natěrači. V červenci zahájíme generální opravu mariánské kaple Staré Matky Boží Rajhradské v našem klášterním kostele. Administrativní příprava takové akce je vždy velmi dlouhá a složitá. Nyní už všechna závazná stanoviska máme a můžeme se pustit do práce.

Od 1. května se opět modlíme v kostele v chórových lavicích a je vidět, že pro některé návštěvníky je to něco velmi neobvyklého. Většina lidí vnímá klášter jako muzeum a najednou tu vidí skupinku mužů, kteří se společně modlí. Udržet chórovou modlitbu považuji za základ obnovy kláštera. Dá se říct, že se poctivě snažíme stavět na základech, které nám předala mnišská tradice: společná modlitba, společná práce, společné stolování a sdílení duchovních i hmotných dober. Bohužel nikdo z nás není zpěvák, a tak milovníci gregoriánského chorálu by byli zklamáni. Kromě modlitby kompletáře se modlíme česky. Každý pátek máme společnou adoraci před Nejsvětější svátosti, což je silný moment naší společné modlitby. Pán o nás ví a není třeba si dělat zbytečné starosti.

Bratr Otmar úspěšně dokončuje studium třetího ročníku teologie a musí si odpovědět na otázku, jestli chce pokračovat a v září obnovit sliby, nebo půjde jinou cestou. Církev po zkušenostech zavedla období jednotlivých slibů, kdy se bratři zavazují k mnišskému životu na určitý čas. U nás je to vždy na rok a opakují se po dobu tří let.

Dne 16. 5. obnovil své sliby na další rok bratr Norbert. V něm máme výborného stolaře a ještě lepšího spolubratra, který se nebojí žádné práce.

Bratr František v tyto dny na gymnáziu "trápí" studenty při maturitách a chystá se stáčet med - stará se totiž o naše včelstva.

Bratr Naum je stále v jednom kole, jako celerář má na starosti hmotné zajištění kláštera. Podle našich konstitucí nemají být opat a převor ekonomy, ale duchovními otci svých spolubratří, a tak jsem rád, že se mám s kým podělit o hmotné starosti, kterých není zrovna málo.

Začínají se ohlašovat různé návštěvy, a tak bratr Jakub jako prefekt hostů s tím má víc práce. Zájem o klášter považuji za pozitivní jev.

Náš bratr Jan velmi poctivě vykonává službu akolyty a pravidelně chodí navštěvovat staré a nemocné farníky. Kromě toho má na starosti stádečko ovcí a 15 krůt. Navíc máme teď v klášteře pejska, o kterého se musí také starat. Kromě toho je klášterním holičem a pečuje o naše zarostlé hlavy.

Bratr Heřman kromě kostelničení pečuje o chov králíků; a tak každý z nás má něco na starosti.

V červnu 14. 6. zde bude plenární zasedání Konference mužských řeholí v ČR. Mši svatou bude sloužit ostravský pomocný biskup Mons. Martin David. Plenární zasedání se koná každý rok vždy v některém klášteře, aby si představení různých řeholí a kongregací mohli vzájemně vyměnit informace o svých klášterech. Někdy se také řeší hospodářské a právní záležitosti klášterů a jejich postavení vůči biskupské konferenci.

Během července naši komunitu posílí bratr Michael z Emauz, který si u nás vykoná půlroční kandidaturu, roční noviciát a pak by posílil spolubratry v Emauzích.

Letošní pouť oslavíme 1. července. Ranní mši svatou v 8.00 h. bude sloužit emauzský rektor P. Dominik Eremiáš OSB, hrubou zpívanou v 10.30 h. budu sloužit já a ve zpovědnici bude penitentům k dispozici náš přítel P. Dr. Karel Karafiát, kněz důchodce z Prahy.

Začnou prázdniny a čas dovolených, a tak vám všem přeji dny klidu a odpočinku.

Náš kostel je v této době pro návštěvníky a poutníky otevřený po celý den od 6.00 h. ráno do 20.00 h. večer.

Velký dík všem za modlitbu a štědrost k naší komunitě.

P. Augustin OSB a rajhradští benediktini