znak.gif (7822 bytes)

 

Benediktinská komunita

Benediktinské opatství v Rajhradě prožilo v předchozích desítiletích velmi těžké období. V roce 1950 v rámci akce “K“ bylo i naše opatství přepadeno speciálními jednotkami Státní tajné bezpečnosti a jednotkami Lidových milicí. Komunita byla rozprášena do tak zvaných “soustřeďovacích klášterů“, které plnily funkci koncentračních táborů pro řeholníky.

Opat Václav Pokorný a jeho spolubratři byli internováni v Králíkách, Hejnicích, Oseku a Želivi. Po propuštění z internace bratři nesměli žít společně a nesměli veřejně nosit řeholní oděv. Komunita postupně vymírala a pád komunismu přežili jen dva otcové, P. Pavel v Kněžském domově na Moravci a P. Benedikt, který od státu převzal zdevastované budovy opatství, nemohl pro svůj vysoký věk opatství dál řídit. Řízení dočasně zajišťoval břevnovský benediktin P. Radim Valík, a to až do příchodu obnovené komunity v červenci roku 1997. Za pomoci rakouských a německých benediktinských klášterů se podařilo opravit budovu fary a vytvořit tak konvent pro tříčlennou komunitu. Cílem tohoto malého společenství bylo zajistit kontinuitu benediktinského řádu v Rajhradě, obnovit život v tomto opatství a pokusit se zachránit zničené budovy, které jsou nemovitou kulturní památkou.

Původní benediktinská komunita zde byla založena v roce 1048, kdy sem přišli benediktini z Břevnova. Toto výročí založení našeho kláštera si každoročně připomínáme v opatském chrámu 26. listopadu.

 

Podmínky pro přijetí do řádu

Kandidát musí být především fyzicky a psychicky zdravý. Při vstupu se vyžaduje písemné testimonium faráře z farnosti, ze které žadatel přichází, a je nutné mít písemné potvrzení o křtu a biřmování. Dále je nutné mít potvrzení z matriky o tom, že neuzavřel žádné manželství, doklad o ukončeném vzdělání a potvrzení od lékaře o zdravotním stavu.

Po nástupu žije v mnišské komunitě po dobu tří měsíců nezávazně jako host, poznává komunitu, přemýšlí sám o sobě a může kdykoliv svobodně odejít. Rozhodne-li se zůstat, pak písemně požádá o vstup do kandidatury (postulátu), která trvá jeden rok. Během této doby se seznamuje s benediktinskou spiritualitou a se způsobem života v Rajhradě. Benediktinské kláštery sice patří do jednoho řádu, ale každý z nich má zcela odlišný způsob života.

Po roční kandidatuře začíná pro bratra obřadem obláčky (obléká řeholní oděv) kanonický noviciát, který trvá rovněž jeden rok. Vzhledem k tomu, že v Rajhradě je komunita velmi malá, tak není možné mít vlastní noviciát. V současné době převor posílá novice buď do pražského arciopatství Břevnov, nebo do rakouského opatství Göttweig. Doporučuje se studium němčiny, ale není to podmínkou.

Po ukončení kanonického noviciátu může novic, pokud k tomu má předpoklady, studovat teologii nebo jinou vysokou školu. Pokud není studijní typ, zůstává v Rajhradě a žije a pracuje ve své komunitě. Od ukončení noviciátu po dobu tří let každý rok skládá jednoduché sliby. Po třech letech může složit slavné mnišské sliby a stává se plnoprávným členem komunity.

 zpět

Informace o životě mnišské komunity v Rajhradě

Společná modlitba komunity probíhá denně

- od Velikonoc do slavnosti Všech svatých v klášterním kostele

- od 2. 11. do Svatého týdne v kapli na faře, a to:

  * v 6:00 h. hodinka četby a ranní chvály

  * ve 12:45 h. (v neděli ve 12:15 h.) modlitba uprostřed dne

  * v 19:00 h. modlitba nešpor s modlitbou kompletáře (v latinském jazyce)

 

Foto: @ Tomáš Trojan

P. Augustin OSB 

převor - administrátor (statutární zástupce) opatství a  současně farář rajhradské farnosti.

Do jeho rukou skládají bratři při mši svaté své mnišské sliby.

 

 

 

 

 

 

 

Bratr Naum OSB

podpřevor (zástupce převora) a ekonom.

Své první mnišské sliby skládal 7. října 2006,

slavnou mnišskou profes (věčné sliby) skládal 10. října 2009.

 

 

naum_.jpg

 

 

 

 

 

 zpět

Bratr Heřman OSB

své první časné sliby skládal 14. září 2008,

na svátek Povýšení sv. Kříže.

Slavnou mnišskou profes skládal 17. září 2011.

 

Bratr František OSB

skládal své časné roční sliby na svátek Narození Panny Marie 8. září 2015, které poprvé obnovil 1. září 2016. Za rok pak opět obnovil do rukou převora P. Augustina OSB své sliby 1. září 2017 při mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla

 

         

 

 

Bratr Jan Evangelista OSB

2. července 2016 ukončil svůj noviciát.a složil své oblátské sliby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratr Norbert OSB

složil při mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla do rukou převora P. Augustina OSB své první časné sliby na 5. neděli velikonoční, 14. 5. 2017.

 

 

 

 

 

 

Bratr Otmar OSB

1. září 2017 při mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla složil do rukou převora P. Augustina OSB své první časné sliby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratr Jakub Maria OSB

oblékl svůj řeholní oděv v den slavnost Zjevení Páně, 6. ledna 2017. Svůj kanonický noviciát ukončil složením prvních slibů do rukou otce převora v neděli 7. ledna 2018.

 

 

 

 

   

Od roku 1997, kdy zde byla obnovena komunita, nás ve věku 92 let opustil P. Benedikt OSB, který byl posledním benediktinem z doby předválečných. Nečekaně nás také ve věku 44 let opustil P. Beda OSB, a to sedm měsíců po svém vysvěcení. Dále nás opustili dva novicové a čtyři bratři odešli z vlastní vůle z řádu. Vypomáhal zde také P. Dominik OSB z pražských Emauz, následně byl několik let farářem na staré benediktinské faře v Domašově u Brna. Nyní se do Emauz vrátil a působí ve funkci rektora kostela.

Denní řád je velmi variabilní pro množství práce, ale denně má tyto neměnné body:

5:45 budíček, 6:00 Hodinka četby a ranní chvály, 7:00 konventní mše svatá, 7:30 snídaně a po ní do 12:30 zaměstnání, 12:45 (v neděli ve 12:15) modlitba Hora media a ve 13:00 oběd, po obědě do 14:00 siesta a po ní do 17:00 zaměstnání. 

 

 

 

Od 17:00 hod. možnost soukromé modlitby, lectio divina, nebo studium. V 19:30 je večeře s rekreací. Večer mohou bratři prožít podle svých zájmů (četba, modlitba, sport apod.). Ve čtvrtek a v neděli odpoledne je individuální volno (vycházka, návštěva Brna apod.).

Dočkali jsme se obnovení historické klášterní knihovny, která má ve svém knihovním fondu 64 tisíc knih a 700 vzácných rukopisů a prvotisků, a každým rokem se dostáváme o krůček dál.

Je to život jako každý jiný, někdy veselo, jindy smutno. Jen snílkům a romantikům náš klášter nedoporučujeme. Byli by zklamaní a nešťastní. Má-li kdo víru a lásku k Pánu Bohu i lidem, má-li také smysl pro humor, pak je u nás vítán.

 zpět

Foto zleva:

Fr. Jan Evangelista, Fr. Norbert, podpřevor Fr. Naum, převor-administrátor P. Augustin, Fr. Heřman, Fr. Otmar, Fr. Jakub Maria, Fr, František a host Luboš

 zpět

Díky štědrosti našich německých spolubratří jsme v roce 2008 získali auto Ford Tranzit, které slouží komunitě i farnosti.

V září 2008 jsem byl v Římě, kde se u sv. Anselma na Aventinu konal Kongres opatů, kteří po osmi letech volili nového opata primase. Opět se jím stal P. Notker Wolf OSB, který dalších osm let povede benediktinskou konfederaci. Benediktini nemají centrální vedení, ale opat primas je svorníkem jednoty mezi benediktinskými kláštery.

V historické budově konventu se k 1. červenci 2008 podařilo otevřít severní křídlo kvadratury kláštera, kde je rozšířená výstavní  plocha Památníku písemnictví na Moravě (dále jen PP). V letech 2008-09 bylo provedeno odvlhčení zdiva a odvedení dešťových vod.

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce budovy, kde žijeme. Z důvodu nedostatku místností jsou zde vybudovány nové cely s příslušenstvím a též zázemí kostela. Do konce roku byla vydlážděna část nádvoří před kostelem, a to díky štědrosti Krajského úřadu v Brně.

Denní  pravidelné chórové modlitby, mše svatá a duchovní četba, to vše tvoří základy našeho duchovního života. Museli jsme odmítnout některé žadatele o vstup do kláštera, protože nesplňovali požadavky, které má církev pro žadatele řeholního života. Mnozí si představovali, že si v dnešní těžké ekonomické situaci vyřeší vstupem do kláštera své existenční problémy. Základní podmínkou je touha po Bohu a duchovním životě.

Drazí přátelé a příznivci našeho opatství. Rád bych vás aktuálně informoval o životě benediktinů v nejstarším klášteře na Moravě.

V současné době tvoří komunitu P. Augustin OSB, převor a farář, fra. Naum OSB, podpřevor a ekonom, fra. Heřman OSB, fra. František OSB, fra. Jan Evangelista OSB, fra. Norbert OSB, fra. Otmar OSB, fra. Jakub Maria OSB a host Luboš.

Na prvním místě se snažíme držet společný život, chórovou modlitbu a společnou práci, kde se kromě správy majetku staráme o kostel, objekt kláštera, věnujeme se poutníkům a turistům, pracujeme na zahradě, máme malé hospodářství a pokud nám to finanční situace dovolí, opravujeme postupně místnosti historického konventu. Využívat celý by ale pro nás bylo ekonomicky neúnosné a proto v něm sídlí PP, který převzal péči o historickou knihovnu a zajišťuje průvodcovské služby. Díky tomu je klášter kromě pondělí denně přístupný veřejnosti. Opatský chrám je otevřený denně od 9 hod. do večera a těší nás, že návštěvníků přibývá.

V roce 2011 po větší rekonstrukci v jižním křídle prelatury vznikl z letního refektáře pěkný sál. Nově opravená část je zpřístupněna veřejnosti v rámci prohlídkové trasy PP.

Postupně jsme vylepšovali budovu fary, která nám slouží jako konvent. Máme k dispozici několik pokojů pro hosty, kterých postupně také přibývá. Pohostinství s možností sdílet na nějakou dobu život s námi je možné. Například jeden rok u nás prožil jako host Martin, který se připravoval do semináře za litoměřickou diecézi. Těší nás také, že k nám přijíždějí jednotlivci, kteří zde chtějí prožít několik dní a podílet se na životě komunity. Pohostinnost patří mezi základní prvky benediktinské spirituality. Z prostorových důvodů však nemůžeme přijímat jako hosty větší skupiny, maximálně 5 až 7 osob. Podmínkou je, že se host včas ohlásí a jeho důvody jsou duchovní, nikoliv turistické.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrodincům, kteří na náš klášter pamatují svými dary. Dva dárci pravidelně každý rok sponzorují opravu některého obrazu. Díky jim jsme restaurovali ta nejpoškozenější plátna, kterým by jinak hrozila zkáza. Bude to ještě dlouho trvat, než se dá vše do pořádku. Díky Pánu Bohu se daří každý rok alespoň něco opravit. Velkou pomocí je pro nás byla Nadace ora et labora, zřízená městem Rajhrad,  která dvacet let získávala peníze na nejnutnější opravy. Za všechny dobrodince je pravidelně sloužena mše svatá v naší domácí kapli.

Ještě jednou touto cestou děkuji všem přátelům našeho opatství za duchovní i hmotnou podporu.

 

P. Augustin Gazda OSB       
převor - administrátor
 opatství
 

 zpět