znak.gif (7822 bytes)

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KLÁŠTEŘE

OPATSKÝ CHRÁM

je otevřený celoročně od 9:00 do 17:00 hod. (v létě déle)

 

Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně a to:

- v 6:00 h. hodinka četby a ranní chvály

- ve 12:45 h. (v neděli ve 12:15 h.) modlitba Hora

- v 19:00 h. modlitba nešpor s modlitbou kompletáře

v kapli komunity na faře.

 

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

je otevřený

květen - září
9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí)
říjen - duben
9:00 - 16:00 h. (mimo pondělí)
Poslední vstup do památníku je hodinu před koncem provozní doby.

Další informace najdete na stánkách http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/

 

************************************************************************************************************************************************

 

rekonstrukce a opravy kláštera

Informace najdete v částech GRANTY - DOTACE a POSTUP OPRAV

 

 

 

 

SVATOJAKUBSKÁ CESTA

Svatojakubská cesta na jižní Moravě vede po značkách Klubu českých turistů. Výchozí bod je kostel sv. Jakuba v Brně. Dále se dostanete po červené značce přes Rajhrad, Židlochovice až ke Sv. Kopečku v Mikulově. Navazuje potom na oblast Weinviertel v Dolním Rakousku. Více na  www.jakubskacesta.cz

 

Představujeme vám  Projekt:

Kulturní  dědictví  moravských  a  dolnorakouských  klášterů  on-line

Opatství a kláštery moravského a dolnorakouského prostoru uchovávají ve svých archivech jedinečné, často však ještě neodkryté archivní materiály, které dokumentují nejen jejich vzájemné institucionální a ideové propojení, ale současně i společnou historickou minulost přesahující současné hranice. Projekt má na příkladu klášterních archivů z Göttweigu a Rajhradu a jejich dokumentů poukazovat na tyto vzájemné úzké kontakty a vztahy:

Tak lze nalézt v archivu benediktinského opatství Göttweig četné dokumenty k dějinám oblasti Waldviertel a  Weinviertel, které poukazují na vztahy k moravskému prostoru. Na druhé straně zase opatství Rajhrad má ve svém archivu písemné dokumenty k dějinám Dolního Rakouska.

Tyto dokumenty společné minulosti budou poprvé nezávisle na času a prostoru široce přístupné na obou stranách hranice prostřednictvím nového, inovativního přístupu přes internet. Takto připravené materiály zahrnují jak archivní fondy se spisy a knihami, tak i sbírky listin klášterů v Göttweigu a Rajhradě.

Databanka

Tento projekt je financovaný z prostředků Fondu malých projektů programu Evropské územní spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika. Číslo projektu: EU11CZ10/028.

 

Uplynulé události:

 

V roce 2018:

 

ČASNÉ SLIBY BRATRA JAKUBA

Na svátek Křtu Páně, 7. ledna, v Kapitulní kapli sv. Ondřeje složil do rukou převora P. Augustina OSB své časné sliby bratr Jakub Maria Jiří Pohl OSB. Modleme se za něho, aby ve své víře vytrval.

 

 

     

 

 

    

 

V roce 2017:

 

VÁNOČNÍ KONCERT

Na svátek sv. Štěpána, 26. 12., byl v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v našem klášteře krásný Benefiční vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno - Klenoty českých Vánoc.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z koncertu darujeme Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

 

 

další fotografie

zpět

TRADIČNÍ RAJHRADSKÝ ŽIVÝ BETLÉM

Na Boží hod vánoční jsme opět mohli vidět betlémský příběh, který na nádvoří kláštera organizují naši farníci.

Všem zúčastněným veliké Pán Bůh zaplať!

 

další fotografie

zpět

VÝSTAVA BETLÉMŮ

V severním křídle kvadratury našeho kláštera je opět výstava domácích betlémů. O víkendu 16. a 17. 12. byla navíc doprovázena tradičními dílničkami, kde si především děti vyzkoušely své dovednosti. Nechybělo ani malé občerstvení.

Zahájena byla v sobotu 16. prosince a potrvá do 29. 12. Každé pondělí a o svátcích 25. a 26. 12. 2017 je zavřeno.

 

 

 

další fotografie

 

SBÍRKA POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ PROF. MILOŠE STEHLÍKA

V západním křídle prelatury jsou připravovány další výstavní místnosti a v prvních dvou je umístěna sbírka pana profesora Miloše Stehlíka, kterou, stejně jak svoji knihovnu (viz září 2016 na této stránce), věnoval našemu opatství.

 

 

další fotografie

 

VÝROČÍ NAŠEHO KLÁŠTERA

V neděli 26. listopadu uplynulo již 969 let od příchodu benediktinů do Rajhradu. Letos připadlo toto výročí na Slavnost Ježíše Krista Krále. Mši svatou sloužil P. Augustin OSB a zpěvem doprovázela Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. V kapitulní síni následovalo tradiční setkání farníků a přátel kláštera.

další fotografie

zpět

SETKÁNÍ DĚTÍ MODŘICKÉHO DĚKANÁTU V NAŠEM KLÁŠTEŘE

V sobotu 21. října byla v našem opatském chrámu sv. Petra a Pavla sloužena dopoledne mše svatá, které se zúčastnily děti z Modřického děkanátu. Hlavním celebrantem byl děkan P. Jan Nekuda a koncelebrovali 4 kněží. Po mši svaté byl pro děti připravený zajímavý soutěžní program na nádvoří i pod střechou. Po splněných úkolech dostaly děti občerstvení.

 

 

 

 

další fotografie

zpět

POSVĚCENÍ NOVÉ ZKUŠEBNY RPS PŘI ZAHÁJENÍ PĚVECKÉ SEZONY

V sobotu 9. září bylo zahájení pěvecké sezony Rajhradského pěveckého sboru mimořádné. Otec Augustin OSB posvětil novou zkušebnu sboru, která je v prelatuře kláštera, a při krátké bohoslužbě požehnal zpěvákům i všem přítomným. Při promluvě zdůraznil skutečnost, že zdejší farnost je farností živou a prostory kláštera žijí, jsou využívány k smysluplným činnostem a poděkoval všem, kteří se na obnově těchto opravených prostor podíleli.

Sbormistryně Magda Mlejnková poděkovala P. Augustinovi a fr. Naumovi za realizaci tohoto díla a pozvala přítomné na prohlídku zkušebny. Poté následoval tradiční Špekáček.

 

  

 

  

 

 

 

další fotografie

zpět

 

Slavná mše svatá, při které složili

své sliby fra. František a fra. Otmar

 

V pátek 1. září ukončil svůj noviciát bratr Otmar OSB

a složil své první časné sliby.

Bratr František OSB v tento den obnovil  své časné sliby již podruhé.

Slavnostní mši svatou sloužil P. Augustin OSB,  koncelebrovali 2 kněží z rakouského benediktinského kláštera Göttweig, P. Mgr. Benedikt Trieb OSB a P. Benjamin Schweighofer OSB. S nimi přijeli též  fr. Georg Klampfer OSB a kandidát Philipp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

další fotografie

zpět

 

DALŠÍ VÝROČÍ P. Augustina

V neděli 6. srpna, na svátek Proměnění Páně, řádoví spolubratři blahopřáli "v rodném komunitním kruhu" svému představenému - P. Augustinovi L. Gazdovi OSB k jeho již 30. výročí složení slavné mnišské profese do rukou tehdejšího emauzského převora - administrátora P. Cyrila F. Stavěla OSB v exilovém italském klášteře Norcia.  Po návratu z Italie byl před 26 lety vysvěcen na kněze. Do Rajhradu přišel před 20 lety, v r. 1997.  Od té doby slouží svou modlitbou a prací - je převorem-administrátorem našeho opatství a současně farářem zdejší farnosti.
P. Augustin nejenom před svými spolubratry zavzpomínal na tuto, pro něj díky Boží milosti nezapomenutelnou, chvíli, kdy se dobrovolně a zcela odevzdal do rukou Božích (tj. stal se Božím nástrojem), ale zároveň připomněl svým spolubratřím starou mnišskou moudrost: "Nejtěžší v mnišském životě je prvních 20 let."

                       

 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V LESNÍM HLUBOKÉM
V neděli 23. července byla v Lesním Hlubokém na našem zámečku již 3. pouť, kterou jsme pořádali. Sešlo se asi 250 lidí jak z řad místních, tak z Domašova, Ostrovačic a především z rajhradské farnosti. Mši svatou sloužil P. Augustin a koncelebroval P. Dominik z Domašova. Po mši svaté byla na nádvoří zámečku lidová slavnost s občerstvením.

       

 

další fotografie

zpět

Rajhradská poutní slavnost

V neděli dne 2. července jsme v opatském chrámu sv. Petra a Pavla spolu s farníky a poutníky, milými hosty (zejména s rodiči mnohých spolubratří a chlapci - klienty nezamyslického "Domova na zámku") a přáteli měli možnost společně slavit poutní slavnost.
Při tzv. hrubé mši svaté obětované nejenom za četné poutníky, ale také zejména za všechny živé i zemřelé dobrodince, kterou sloužil převor - administrátor P. Augustin L. Gazda OSB, přisluhoval a pronesl homilii, v níž zejména vyzdvihl stále aktuální inspiraci apoštolské činnosti apoštolů Petra a Pavla pro dnešní dobu ("Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali." - Ř 10, 20), novojáhen olomoucké arcidiecéze Jan Svozilek - rodný bratr našeho spolubratra Norberta.
Tato poutní slavnost byla poněkud výjimečná tím, že byla zároveň nejenom příležitostí ke krátkému společnému zamyšlení se nad 20-ti letou pastorační službou v rajhradské farnosti našeho duchovního správce, které si připravili vybraní farníci, ale i poděkování spojenými s prosbami, aby P. Augustin i nadále s Božím požehnáním plně hlásal radostnou zvěst spásy pro všechny všem do jeho pastorace svěřeným farníkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

další fotografie

zpět

výstava lilií

byla od 1. do 6. července v Kapitulní kapli sv. Ondřeje.

Pořádala ji jako každoročně Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno LILIUM.
 

  

 

zpět

PATROCINIÁLNÍ SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

Ve čtvrtek 29. června jsme slavili slavnost patronů našeho opatství. Slavnostní mši svatou obětovanou nejenom za živé a zemřelé (zejména P. Bedu Kukulu) rajhradské benediktini, ale také za všechny živé i zemřelé dobrodince, sloužil převor - administrátor P. Augustin, který po pronesené homilii, při níž připomenul své výročí 20-ti let působení v Rajhradě, pověřil službou lektorů (tj. hlasatelů Božího slova) a akolytů (tj. rozdavatelů chleba života) bratry Heřmana, Františka a Jana Evangelistu.

 

 

 

 

  

další fotografie

 

Po mši svaté následovala pravidelná modlitba nešpor s modlitbou kompletáře

 

  

zpět

výstava fotografií

Tomáše Trojana ze života naší komunity byla ve farním centru v létě letošního roku

Fotogalerie

 

SPOLEK PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM

jehož je naše opatství členem, uspořádal v sobotu 3. června další zájezd, kde se zájemci z Bratislavy seznámili s významnými stavbami Jana Blažeje Santiniho - Aichla na části tzv. Moravského okruhu. Navštívili Rajhrad, Křtiny a Žďár nad Sázavou se Zelenou Horou.

Za naše opatství přivítal účastníky v chrámu sv. Petra a Pavla fra. Otmar a seznámil je s životem komunity a historií opatství. Odborník na Santiniho dílo a předseda spolku Stanislav Růžička je poté seznámil s životopisem tohoto významného architekta a popsal stavební prvky - speciality Santiniho posledního projektu, který se uskutečnil v našem klášteře.

putovani-za-santinim.gif

 

Stanislav Růžička

zpět

ČASNÉ SLIBY BRATRA NORBERTA

Na 5. neděli velikonoční, 14. 5., složil bratr Norbert při mši svaté v opatském chrámu sv. Petra a Pavla do rukou převora P. Augustina OSB své první časné sliby.

 

   

zpět

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

v Rajhradě najdete na stránkách naší farnosti http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/farnizivot.html#velik_2017

 

 

OBLÁČKA BRATRA JAKUBA MARIE

V den slavnosti Zjevení Páně, 6. ledna, oblékl svůj řeholní oděv bratr Jiří Pohl a přijal řeholní jméno Jakub Maria. Zahájil tím svůj kanonický noviciát.

   

 

Výstava fotografií

současných i bývalých benediktinských klášterů

u nás, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku byla v našem klášteře do dubna 2017. Navazovala na výstavu Via benediktina, která zde byla v roce 2015.

 

 

 

 

zpět

V roce 2016:

 

VÁNOČNÍ KONCERT

V pondělí 26. prosince, na svátek sv. Štěpána, byl v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v našem klášteře krásný vánoční koncert. Pod vedením sbormistryně Evy Hajncové zpíval Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

 

další fotografie

zpět

ŽIVÝ BETLÉM

Již 16. setkání nad betlémskými jesličkami bylo v neděli 25. prosince odpoledne na nádvoří v benediktinském klášteře.

 

Další foto:  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/farnici-v-rajhrade-vytvorili-v-klastere-zivy-betlem/1431025

 

VIGILII NAROZENÍ PÁNĚ

jsme slavili opět v opatském chrámu sv. Petra a Pavla 24. prosince. P. Augustin, který sloužil mši svatou, po závěrečném požehnání okouřil náš chrámový betlém. Zpěvem doprovázel Rajhradský pěvecký sbor, který řídil Jaroslav Lang.

fotografie

VÝSTAVA BETLÉMŮ

V době od 10. do 28.prosince byla ve Farním centru našeho kláštera tradiční Výstava domácích betlémů. Výstavu zahájil svým zpěvem Rajhrášek pod vedením Magdy Mlejnkové a přítomné přivítal Fra. Naum OSB. O víkendu 10. a 11. 12. byl jako obvykle doprovodný program.

fotografie

 

OSLAVA VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

V sobotu 26. listopadu jsme si v opatském chrámu sv. Petra a Pavla připomněli 968. výročí založení našeho kláštera a příchod benediktinů do Rajhradu v roce 1048. Při adventní vigilii zpívala Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. Mši svatou sloužil P. Augustin OSB a homilii měl jáhen Jan Špilar. Následovalo tradiční setkání farníků a přátel kláštera.

 

 

 

zpět

 

knihovnA prof. Miloše Stehlíka

O víkendu 9. a 10. září byla veřejnosti zpřístupněna knihovna pana profesora Miloše Stehlíka.V prostorách našeho někdejšího klášterního archivu, které profesor Stehlík dal na své náklady podle svých představ v rámci postupné památkové obnovy areálu zrekonstruovat, nalezlo zatím útočiště více jak 5.000 svazků.

Více informací najdete v článku, který vyšel ve Zprávách památkové péče číslo 2, rok 2016, s. 237-238.

 

 

 

    

zpět

 

OBLÁČKA BRATRA OTMARA

Ve čtvrtek 1. září oblékl řeholní oděv bratr Patrik Sittek, přijal jméno Otmar a zahájil svůj kanonický noviciát.

 

 

 

OBNOVA ŘEHOLNÍCH SLIBŮ

Ve čtvrtek 1. září obnovil po roce fra. František OSB své řeholní sliby.

 

       

 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ

V neděli 24. července jsme slavili svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V kapli sv. Anny na zámečku rajhradských benediktinů v Lesním Hlubokém byla sloužena mše svatá, kterou celebroval P. Augustin OSB a koncelebrovali domašovský farář P. Dominik OSB a P. Vojtěch OSB.

 

 

    

 

SLIBY BRATRA JANA EVANGELISTY

V sobotu 2. července sloužil P. Augustin OSB mši svatou. Koncelebrovali P. Kamil Vrzal ze Sudějova u Kutné Hory a P. Vojtěch OSB. Bratr Jan Evangelista OSB při této bohoslužbě ukončil noviciát a složil své oblátské sliby.

 

 

zpět

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

- V DEN SLAVNOSTI

ve středu 29. června, v den slavnosti rajhradských patronů sv. Petra a Pavla, při mši svaté oslavil P. Augustin OSB 25. výročí svého kněžského vysvěcení. Koncelebrovalo 7 kněží a kromě bratří benediktinů ministrovali opět chovanci Domova Na Zámku z Nezamyslic. Po mši svaté přála oslavenci dlouhá fronta gratulantů v letním refektáři, kde porběhlo setkání přátel, dobrodinců a farníků.

 

 

 

 

zpět

RAJHRADSKÁ POUŤ

V neděli 26. června jsme slavili hlavní rajhradskou pouť - slavnost svatých Petra a Pavla. Mši svatou celebroval P. Franz Schuster OSB z Benediktinského opatství Göttweig, koncelebroval P. Augustin OSB. Zpěvem doprovázel Rajhradský pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Langa.

Stalo se již tradicí, že se naší poutě zúčastňují osoby s mentálním postižením z Domova „Na Zámku“, p. o., Nezamyslice. Posláním domova je maximálním způsobem dětem a dospělým, kteří vyžadují různý stupeň míry podpory, zabezpečit prostřednictvím svých služeb žít takovým způsobem života,  který je charakteristický pro jejich vrstevníky žijící mezi běžnou populací. Několik dospělých při mši svaté ministrovalo a na nádvoří měli stánek, kde bylo možné zakoupit velice pěkné pletené košíky, tácky a jejich další výrobky.

 

 

 

zpět

Obláčka

V den slavnosti Seslání Ducha Svatého, 15. května, po nešporách v opatském chrámu sv. Petra a Pavla, udělil P. Augustin OSB slavnostní požehnání a zahájil obřad obláčky kandidáta Petra. Ten za přítomnosti celé komunity oblékl hábit, přijal řeholní jméno Norbert a nastoupil tak svůj kanonický noviciát.

  

 

  

zpět